Sigorta Hukuku

Sigorta Hukukunun Kapsamı

Sigorta, bir kimseyi ilerde karşılaşabileceği herhangi bir zarara karşı korumayı sağlar. Sigorta şirketi de, şahıslarla, olası bu zarar için sözleşme yapan kuruluşlardır. Sigortacılıkla ilgilenen işletmelerin denetim ve düzenini sağlayan, sigortacı ve sigortalı arasındaki hukuki ilişkiyi sağlayan hukuk alanına Sigorta Hukuku denir. Bu hukuk alanı; kişinin maddi olarak ölçülebilir bir menfaatinin zarara uğraması tehlikesinin oluşabileceği durumlarda sigortacının gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek sigortalının hak kaybına uğramasını engellemeyi sağlar.


Sigorta Türleri Nelerdir?

Sigorta türlerinin ayrımı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılmıştır. Sigortalar ana olarak ikiye ayrılabilir, bunlar; zarar sigortası ve can sigortasıdır.

Zarar sigortası kendi içinde, mal sigortası ve sorumluluk sigortası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yangın sigortası, hırsızlık sigortası, ziraat sigortası, kasko, taşıma sigortası gibi sigortalar mal sigortasına; mecburi trafik sigortası, istemli trafik sigortası, doktor mesleki sorumluluk sigortası da sorumluluk sigortasına örnek verilebilir. Tüm sigorta türleri için genel şartlar düzenlenmiş olup bunlardan en çok karşılaşılanı mecburi trafik sigortası için düzenlenen Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’dır.

Ölüm hali sigortası, maluliyet sigortası, grup hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi sigortalar can sigortasına örnek verilebilir.


Sigorta Sözleşmesi Nedir?

Türk Ticaret Kanunu madde 1401’de sigorta sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Madde 1401, “Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.” şeklindedir.

Sigorta sözleşmesi yapılması için verilen teklifnamenin, sigortacı ve sigorta sözleşmesi yapmak isteyen taraf arasında, otuz günlük süre zarfı içerisinde bir red durumu oluşmazsa sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır. Teklifname sırasında verilen primler, red durumunda kesintisiz geri verilir.


Sigorta Sözleşmesi Yükümlülükleri Nelerdir?

Sigorta sözleşmesinde aksi bir durum yoksa sigortacının yükümlülüğü prim veya ilk taksitin ödenmesiyle başlar. Sigortacı; sigortalının haklarını, dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmeler kaynaklı oluşan bildirimleri yazılı olarak sigorta ettiren tarafa bildirmek zorundadır. Sigortacı, sözleşme yapıldıktan sonra poliçeyi yirmi dört saat içinde, diğer durumlarda on beş gün içerisinde, sigortalıya vermelidir. Aksi halde gelişebilecek zararlarda sorumluluk sigortacınındır.


Sigortalının Yükümlülükleri Nelerdir?

Sigorta sözleşmesinde belirtilen prim sigorta ettiren tarafından ödenmek zorundadır. Normal şartlarda bu prim peşin ödenir, aksi bir durum sözleşmede belirtilmelidir. Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksit sonrası kambiyo senedi sistemi ile de ödeme yapılabilir. Sigorta ettiren sözleşmeden vazgeçmek isterse, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce sözleşmeden cayabilir; prim cayılan kısmın yarısı olarak ödenir.

Sigortalı taraf da sigortacı taraf gibi tüm önemli hususları sigortacıya bildirmelidir. Sigortacı taraf sigortalıya yazılı bir şekilde sorular verdiyse, bu sorular haricindeki hususları sigortacıya bildirmeyen sigortalı taraf sorumlu tutulmaz.


Hangi Davalar Sigorta Hukuku Kapsamına Girer?

Sigorta hukuku kapsamından doğan uyuşmazlıkları gidermek için açılan bir dava türüne sigorta davaları denir.  Sigorta hukuku kapsamındaki dava türlerinden bazıları şu şekildedir:

 • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları
 • Emeklilik sigortası, hayat sigortası ve sağlık sigortası kapsamından doğan alacak ve tazminat davaları
 • Sigorta sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan davalar
 • Yangın, deprem, sel gibi doğal afetler sonucu oluşan sigorta alacak ve tazminat davaları
 • Kasko, havacılık sigortası, deniz sigortası gibi sigortalarla ilgili itilaf davaları
 • Zarar sigortaları, zorunlu mali sorumluluk sigortalarından doğan anlaşmazlıklarla ilgili davalar
 • Ödenmeyen sigorta primleri için icra takibi

Yukarıda sayılan davalar ve daha fazlası için Karabük Uzman Sigorta Avukatı ekibi olarak hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.


Sigorta Dosyalarında Zamanaşımları

 • Sigorta şirketine hasar ihbarı yapıldıktan sonraki bir iş günü içinde hasar dosyasının açılması zorunludur.
 • Hasar dosyası açıldıktan sonra atanan ekspere üç iş günü içinde sigortalı veya sigortacı itiraz edebilir.
 • Motorlu araç sigortalarında sigortalı veya sigortacı tarafından her aşamada eksper atanabilir.
 • Motorlu araç sigortalarında EKSİST’e ilgili bildiri yapıldıktan sonraki üç iş günü içerisinde hakem eksper atanır.
 • Hakem eksper atandıktan sonra üç iş günü içerisinde raporunu hazırlar.
 

Sigorta Hukuku Alanında Yetkili Mahkeme

Sigorta davalarında olaya sebebiyet veren eyleme göre yetkili mahkeme değişmektedir. Sigorta şirketine karşı hangi mahkemede dava açılır sorusuna cevap olarak;

 • Motorlu taşıt kazaları için açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.
 • Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca sorumluluk sigortalarında dava açılması gerektiğinde, söz konusu uyuşmazlık için Asliye Ticaret Mahkemelerine başvurmalıdır.
 

Sigorta Avukatı Kimdir? / Sigorta Avukatı Ne İş Yapar?

Sigorta sözleşmeleri kaynaklı yaşanan uyuşmazlıkları hukuki olarak gidermeyi amaçlayan, kendisini bu alanda geliştirerek uzmanlaşan avukatlara sigorta avukatı denir. Uzman sigorta avukatı, sigorta hukuku alanında yaşanabilecek tüm uyuşmazlıklarda müvekkilinin hak kaybına uğramamasını sağlayarak süreci yönetir.


Sigorta Hukukunda Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize sigorta avukatı kadromuzla aşağıda sayılan hizmetleri sunmaktayız.

 • Trafik kazası sebepli meydana gelen maluliyet ve sakatlık durumunda sigorta şirketi başta olmak üzere gerekirse Sigorta Tahkim Komisyonu veya mahkemeye başvurarak süreci en iyi şekilde yönetmek
 • Ölümlü trafik kazası sonrasında ölenin yakınları için destekten yoksun kalma tazminatı sürecini yönetmek
 • Sigorta şirketlerine sigorta hukuku alanındaki tüm konularda destek vermek
 • Trafik kazası maddi tazminat davaları
 • Trafik kazası manevi tazminat davaları