Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Kapsamı

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin artması, kurum ve kuruluşlarla yapılan işlemlerin internet üzerinden yapılabilmesi gibi dijitalleşmenin getirmiş olduğu kazanımlarla birlikte kişisel veri kavramı da hukuk dünyasında daha fazla yer bulmaya başlamıştır. 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) özellikle faaliyetlerine devam etmek için müşterilerinin kişisel verilerini işleyen işletmelere çok önemli yükümlülükler getirmiştir. Ancak KVKK Sadece işletmeler için değil kişisel veri işleyen herkes için bazı yükümlülükler getirmiştir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamıştır.

 

Kişisel Veri İşleyen Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku VERBİS kaydından ibaret değildir. KVKK ve ilgili diğer mevzuatta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelere, şartlara ve kriterlere yer verilirken veri sorumlularına birçok sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesini temin etmek, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve veri sahiplerinin haklarını korumak için mevzuatımızda idari ve adli birtakım müeyyideler öngörülmüştür.

 • Kişisel Verilerin; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlenen amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü; işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, ilkelerine uygun olarak işlemek
 • Veri Sahibi ilgili kişileri aydınlatmak,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak gibi birtakım sorumluluklar yüklemiştir.

 

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu olarak KVKK alanında uzman avukat kadromuzla veri sorumlusu firmalara kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri noktasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

KVKK Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

 • Veri Sorumlusunun ilgili birimleriyle yapılacak toplantılarla, kişisel veri elde etme süreçlerinin tespit edilmesi,
 • Kişisel veri işleme süreçleri ayrı ayrı ele alınarak, kişisel verilerin, hangi amaçlarla işlendiğinin, kimlere aktarıldığının, ne kadar süre saklandığının tespit edilmesi ve bu çalışmalara uygun olarak Kişisel Veri İşleme Envanterinin oluşturulması,
 • Kişisel Veri işleme Politikasının hazırlanarak Veri Sorumlusunun Veri işleme sürecinde izleyeceği usul ve esasların belirlenmesi,
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının oluşturulması,
 • Veri Sorumlusunun Sağlık bakanlığı tarafından çıkarılan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tam uyumunu sağlayacak politika ve prosedürlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasının hazırlanması,
 • Veri Sorumlusunun internet sitesinde kullandığı çerezlerin belirlenerek Çerez Aydınlatma Metni hazırlanması,
 • Veri Sorumlusunun internet sitesinde bulunan iletişim formu ve online randevu sisteminin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi,
 • Kamera kaydı yapılan alanların belirlenerek katmanlı aydınlatma yönteminin belirlenmesi ve buna ilişkin metinlerin hazırlanması,
 • Telefonla alınan randevular için aydınlatma prosedürü belirlenmesi ve buna ilişkin metin ve ses kayıtlarının oluşturulması,
 • Aydınlatma metni, rıza metni gibi hukuki metinlerin hazırlanması ve bu metinlerin Veri Sorumlusu işleyişine uygun kullanım kapsamı ve yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Veri Sorumlusunun hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle yapılmış veya yapılacak olan sözleşmelerin KVKK kapsamında gözden geçirilmesi ve Kurumsal Gizlilik Taahhütnamelerin hazırlanması,
 • Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) bildirim işlemlerinin tamamlanması,
 • Veri Sorumlusu çalışanlarının KVKK kapsamında farkındalıklarının arttırılması ve Veri Sorumlusunun bir bütün olarak KVKK konusunda uyumunun sağlanması amacıyla çalışanlara eğitim verilmesi.
 • Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuru yapılması,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde şirket vekilliği yapılması,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına itiraz edilmesi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açılacak her türlü dava ve idari işlemlerde taraf vekilliği yapılması,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, paylaşılması suçları için devam eden davalarda sanık müdafiliği yapılması

Sorularınız ve Bilgi Almak İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

Karabük Avukat, Karabük Ceza Davaları, Karabük Hukuk Davaları, Karabük İş Davaları, Karabük Boşanma Davaları, Karabük Tazminat Davaları