İdare Hukuku

İdare Hukukunun Kapsamı

İdare hukuku, bireylerin kamu yönetimi içerisindeki kurum ve kuruluşlar ile yaşadığı uyuşmazlıkları çözümleme gayesi taşıyan hukuk dalıdır. Anayasamızın 125. maddesinde, idarenin her türlü işlem ve eylemine karşı yargı yolunun açık olduğu düzenlenmiştir. İdari işlemlerin hukuka aykırılığı ise idare hukuku kapsamına girmekte ve bu aykırılıklar idari yargıda çözümlenmektedir.

 

İdari Yargı Nedir?

İdari işlemlerin hukuka aykırılığının idare hukuku kapsamına girdiğini belirtmiştik. Bu aykırılıklar ise görevli idari yargıda çözümlenmektedir. İdare ve vergi mahkemeleri genel idari yargıda ilk derece mahkemeleridir. İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararlar ise istinaf yoluyla, ikinci derece yargı mercii olan Bölge İdare Mahkemesine götürülebilir. Danıştay ise idare mahkemeleri tarafından verilen kararların son inceleme merciidir.

 

İdari Dava Türleri

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 2.maddesinde de belirtildiği üzere idari dava türleri;

1-İdari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden birinin hukuka aykırılığıyla menfaatleri ihlal edilmiş olanlar tarafından açılan iptal davası,

2- İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tam yargı davası,

3-Kamulaştırma davaları ile idari sözleşmelerden doğan idari davalardır.

 

İptal Davası

İptal davası, bir idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden birinin hukuka aykırılığı nedeniyle açılan, sonucunda ise iptale konu idare işleminin geçmişe etkili olarak bütün hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldırılmasına yönelik bir dava türüdür. Kısacası iptal davasından bahsedebilmemiz için ilk olarak bir idari işlemden söz edebilmemiz gereklidir. İkinci olarak ise söz konusu idari işlem nedeniyle bir menfaat ihlali bulunması gereklidir.

 

Tam Yargı Davası

Tam yargı davası, idari eylem ve işlemler nedeniyle kişisel hakları doğrudan ihlal edilmiş olan bireylerin uğradıkları zararın giderilmesi amacıyla idari yargıda açtıkları davalardır. Kısacası tam yargı davası, idareye karşı idari yargıda açılan tazminat davaları olarak adlandırılabilir. Tam yargı davasından bahsedebilmemiz için ilk olarak bir idari eylem, idari işlem veya bir idari sözleşmeden söz edebilmemiz gereklidir. İkinci olarak ise söz konusu idari eylem, idari işlem veya bir idari sözleşme nedeniyle bir hakkın ihlali bulunması gereklidir.

İptal davasında yalnızca idari işlem dava konusu olabilmektedir. Ancak tam yargı davalarında; idari işlemler, idari eylemler ve idari sözleşmeler dava konusu olabilmektedir. Bunun yanında iptal davasında dava konusu işlemin yalnızca iptali istenebilirken tam yargı davasında; zararın giderilmesi, hakkın yerine getirilmesi, eski hale geri getirilmesi gibi çeşitli taleplerle dava açılabilir.

 

İdari Yargılama Hukukunun Kaynakları

İdare hukukunun tek bir mevzuatı bulunmamakta olup, kaynakları genel olarak; anayasa, ilgili kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, uluslararası antlaşmalar, tüzükler, yönetmelikler, yargısal içtihatlar ve öğreti olarak sıralanabilir. Oldukça geniş bir alan olan idari davalarda, büyük hak kayıpları yaşanabilmesinin muhtemel olması nedeniyle, idari dava alanında uzman ekimiz ile Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu olarak hizmet vermekteyiz.

 

İdari Davalarda Yetkili Mahkeme

İdare hukukunda “yetki” kamu düzenine ilişkindir. Dolayısıyla mahkeme tarafından re’sen gözetilir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 32/1 maddesinde yetkili idare mahkemesinin, davaya konu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinin olduğu düzenlenmiştir. Ancak özel kanunlarla başka bir idare mahkemesi yetkilendirilmişse, yetkilendirilmiş olan o mahkeme idari davaya bakar. Bunun yanında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yetkiye ilişkin bazı özel düzenlemeler de yer almaktadır. Örnek olarak aynı kanunun 33/2. maddesinde belirtildiği gibi; “Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.”

Davaya konu İdari işlemi veya idari eylemi yapan idare Karabük ili sınırları içindeyse Karabük idari yargı bölgesinde bulunan Kastamonu İdare Mahkemesi yetkilidir. Yine Karabük’te görev yapan memurların göreve ilişkin atama, yer değiştirme, disiplin cezası ve parasal haklara ilişkin açılacak iptal ve tam yargı davalarında yetkili mahkeme Kastamonu İdare Mahkemesidir.

 

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu Olarak İdare Hukuku Avukatı Kadromuzla Verdiğimiz Başlıca Hizmetlerimiz

Yılmaz & Çolak Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize İdare Hukuku alanında Karabük İdari Dava avukatı kadromuzla vermiş olduğumuz başlıca hizmetler aşağıda sayılmıştır.

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması davası
 • Görevden uzaklaştırma ilişkin idari davalar
 • Paem, Pmyo ve Pomem sağlık idari davaları
 • Paem, Pmyo ve Pomem yıl sonu mülakat idari davaları
 • 375 sayılı KHK kamu görevinden çıkarma idari davası
 • MSB sağlık ve mülakat davaları
 • Sicil iptal davaları
 • Geçici görevlendirmeye ilişkin idari davalar
 • Silah taşıma ruhsatı verilmemesine ilişkin idari davalar
 • Pasaport iptaline ilişkin idari davalar
 • Rekabet hukukuna ilişkin idari davalar
 • Denklik verilmemesine ilişkin idari davalar
 • Lojman işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Müstafi sayılma ve istifa işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Gümrük hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin idari davalar
 • Mobbing tam yargı davaları
 • Tayin davaları
 • Meslekten ihraç davaları
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar
 • Atama ve atamama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar
 • İlk atama, göreve başlama ve yeniden atama idari davaları
 • Eş özrü nedeniyle atama idari davaları
 • Rotasyon nedeniyle yapılan atama idari davaları
 • Norm kadro nedeniyle atama idari davaları
 • Sağlık özrü nedeniyle atama idari davaları
 • Sınav sonucuna göre görevde yükselme sonucu yapılan atama idari davaları
 • Muvafakat verilmemesi nedeniyle atamama idari davaları
 • Disiplin cezalarına ilişkin idari davalar
 • Uyarma cezası idari davası
 • Kınama cezası idari davası
 • Aylıktan kesme idari davası
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması idari davası
 • Memurluktan çıkarma idari davası
 • Memurların parasal haklarına ilişkin idari davalar
 • Memur özlük haklarına ilişkin idari davalar
 • İntibak, ek gösterge ve kademe derece ilerlemesine ilişkin idari davalar
 • Emeklilik işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin idari davalar
 • Çalışma süresi, nöbet ve mesaiye ilişkin idari davalar
 • Sağlık, yemek yardımı ve izin ile ilgili idari davalar
 • İmar planı değişikliğinden kaynaklanan idari davalar
 • İmar uygulamasından kaynaklanan idari davalar
 • Yapı ile ilgili idari davalar
 • Yıkım işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • İmar para cezasına ilişkin idari davalar
 • İmar barışı ve yapı kayıt belgesine ilişkin idari davalar
 • Kentsel dönüşümden kaynaklı idari davalar
 • Mecburi hizmete ilişkin idari davalar
 • Yükseköğretim işlemlerinden kaynaklanan idari davalar
 • Üniversite öğrencilerine ilişkin idari davalar
 • Tam yargı davaları
 • Tıbbi müdahaleden kaynaklanan tam yargı davaları
 • Manevi tazminat davaları
 • Emniyet hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Karayollarına ilişkin tam yargı davaları
 • Terörle mücadele konusunda tam yargı davaları
 • Belediye hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Emniyet hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları
 • Kusursuz sorumluluktan kaynaklı tam yargı davaları
 • Genel ve düzenleyici işlemlerin iptaline yönelik idari davalar
 • Kamulaştırma davaları
 • Ecrimisil işlemlerinden kaynaklı idari davalar
 • Maden idari davaları
 • Kamu ihale davaları
 • İşyeri açma ve ruhsat alma işlemlerine ilişkin idari davalar
 • Özel güvenlik görevlilerine ilişkin idari davalar

Sorularınız ve Bilgi Almak İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

Karabük Avukat, Karabük Ceza Davaları, Karabük Hukuk Davaları, Karabük İş Davaları, Karabük Boşanma Davaları, Karabük Tazminat Davaları