Karabük Kira Hukuku Avukatı
ev sahibinin banka hesabını kapatması durumunda kira bedeli nasıl ödenir

Kira Bedeli Nedir?

Kira bedeli, kiracı ile ev sahibinin aralarındaki kira sözleşmesine binaen kararlaştırmış oldukları taşınmazın değeridir. 1 yıl ve üzeri konut ve çatılı iş yeri kiralarında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.

 

Kira Bedeli Ne Zaman Ödenir?

TBK’nin 314. maddesine göre kanunda kira bedelinin ödenmesi için net bir tarih belirlenmemiş olunup “Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.” denilerek kira bedeli ve yan giderlerin her ayın sonunda ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kira Bedelinin Ödenememesi Durumunun Sonuçları Nedir?

Kira bedelinin yukarıda açıklanan zaman aralığında ödenmemesi halinde kiracı temerrüde düşer. Kiracının temerrüdü TBK’nin 315. maddesinde “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.  Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.” denilerek düzenlenmiştir. Bu noktada kiracıya 2 kere temerrüt ihtarı gönderilmesi kiralananın tahliyesi için haklı sebep oluşturmaktadır.
Bu konuya ilişkin ödeme yerinin belirlenmesini öğrenmek için makalemizi okuyabilirsiniz.

 

Ev Sahibinin Banka Hesabını Kapatması Durumunda Neler Yapılmalıdır?

Kira bedelini ödemek kiracının asli borçlarından olması ve bu sebeple borcunu yerine getiremediği takdirde temerrüde düşme hali gerçekleşeceğinden kira bedelinin ödenmesi için mümkün olan tüm şartların değerlendirilmesi gerekmektedir. Ev sahibinin kira bedelinin ödendiği banka hesabını kapatması halinde bilinen başka bir banka hesap numarası veya imkan bulunmadığı takdirde tevdi mahalli tayini davası açılması gerekmektedir. Bu durum TBK’nin 111. maddesinde “Borçlunun kusuru olmaksızın, alacağın kime ait olduğunda veya alacaklının kimliğinde duraksama sebebiyle ya da alacaklıdan kaynaklanan diğer kişisel bir sebeple borç, alacaklıya veya temsilcisine ifa edilemezse borçlu, alacaklının temerrüdünde olduğu gibi, tevdi ya da sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir.” ve TBK’nin 107. maddesinde “Alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlu, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi tevdi ederek borcundan kurtulabilir. Tevdi yerini, ifa yerindeki hâkim belirler. Bununla birlikte ticari mallar, hâkim kararı olmadan da bir ardiyeye tevdi edilebilir.” denilerek hüküm altına alınmıştır. Bu sayede hakimin belirleyeceği tevdi yerine kira bedeli yatırılarak kira ödeme borcunun ifası gerçekleştirilmiş olunur.

 

Tevdi Mahalli Davasında Yetkili Mahkeme ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Tevdi mahalli tayini 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. maddesinde sayılan Borçlar Hukukundaki çekişmesiz yargı işleri kapsamındadır. Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olduğundan tevdi mahalli tayini için de görevli mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

 

Tevdi Mahalli Tayini Dilekçe Örneği

 

KARABÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TALEP EDEN       :  İsim – Soyisim (TCKN: )
Adres
VEKİLİ                  :   Av. Yusuf ÇOLAK & Av. Samet YILMAZ
KARŞI TARAF      : İsim – Soyisim (TCKN: )
Adres
KONU                  :    Tevdi mahalli tayini talebimize ilişkin beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil ile davalı yan arasında ………………. Safranbolu / Karabük adresli taşınmaz üzerinde 20.02.2023 başlangıç tarihli kira sözleşmesi yapılmıştır. Kira bedeli 750,00 TL olarak belirlenmiş olunup davacı müvekkil tarafından kiralar usulüne ve zamanına uygun şekilde ödenmektedir. (EK-1)
Davacı müvekkil dava tarihine kadar vadesi gelmiş bulunun bütün kira bedellerini davalı ev sahibine ödemiş olmakla birlikte içinde bulunduğumuz 2023 yılının Haziran ayı itibariyle ödemeyi davalı ev sahibine yapamamaktadır. Somut olayda davacı müvekkil her ay düzenli olarak davalı yana ait olan ……….…. Bankası ………………. IBAN numaralı hesaba aylık kira bedeli olan 750,00TL’yi yatırmaktadır. (EK-2) Ancak içinde bulunulan ay itibariyle 20.06.2023 tarihinde davacı müvekkilin otomatik ödeme emri  verdiği kira bedelinin davalı yana ulaşamaması üzerine kira bedelini ödeyememiştir. Durumun araştırılması üzerine ise davalı yanın banka hesabını kapattığı öğrenmiştir.
Davacı müvekkil durumu öğrenmesi üzerine davalı yana kira bedelini ulaştırmak için hem arayarak hem de mesaj yolu ile kendisinden farklı  bir IBAN adresi istemiştir. (EK-3) Ne yazık ki davalı ev sahibi bu durumu kabul etmemiş olup “Kirayı yatırma, senden gelecek parayı istemiyorum.” Diyerek davacı müvekkili terslemiştir. Davalı yan bu davranışı ile birlikte kötü niyetini açıkça ortaya koymuştur.
Her ne kadar davalı yan kira bedelinin ödenmesini istemese de davacı müvekkil bir kiracı olarak kirayı ödeme borcunu yerine getirme zaruriyeti içindedir. Bu bakımdan kirayı ödememesi halinde temerrüde düşeceği de ortadadır.
Yeni mülk sahibinin temerrüt halinin gelecek aylar kira parası için de söz konusu olacağı açık olup müvekkilin hukuki sorumluluğunu ön almak gerekmiştir. Bu sebeple “tevdi mahalli tayini” için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER:

Kira sözleşmesi, karşı tarafın hesabına yatırılan kira bedellerine ilişkin dekontlar, karşı tarafın parayı geri ödediğine ilişkin dekont ve sair ilgili her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız ve mahkemenizin re’sen göz önüne alınacak sebepler neticesinde davacı müvekkilin taşınmaz bedelini davalı yana yatırabilmesi mahkemenizce belirlenerek tevdi mahalli tayini hakkında karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 21.06.2023

EKLER:

  • Kira Sözleşmesi
  • Banka Dekontları
  • Whatsapp Görüşmeleri
  • vb.

Davacı Vekili

Av. Yusuf ÇOLAK & Av. Samet YILMAZ

Stj. Av. Merve CANTEKİN

İlgili Makaleler:

Kira Hukuku

Kira Sözleşmesine Dair Merak Edilenler ve Kiracının Tahliye Edilme Şartları

Tevdi Mahalli Tayini

Kira Uyarlama Davası

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracının Tahliyesi

Kira Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Tag :

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler