Karabük Aile Hukuku Avukatı
6284-sayılı-kanun-kapsamında-alınacak-tedbirler

6284 sayılı kanun Aile Hukuku kapsamına girer. Bu makalede, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında alınacak tedbirler detaylıca anlatılacaktır.

 

Aile İçi Şiddet

Aile içi şiddet tüm dünyada geçmişten günümüze görülen ortak bir sorundur. Bu sorun eğitim seviyesi, sosyal statü, ekonomik durum fark etmeksizin yaşanmaktadır. Araştırmalara göre ülkemizde aile içi şiddet giderek artmakta ve bu durum şiddete uğrayan kişinin haklarını ihlal etmektedir. Şiddet mağdurunun yaşadığı olumsuz ve tüm toplumumuzu derinden etkileyen bu durum hakkında birçok araştırma yapılmaktadır. 2014  yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması da aile kurumunu esas alan ve sosyal politikalara önem vererek bu konuda misyon üstlenen araştırmalardan biridir. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması ile kadına yönelik farklı şiddet biçimlerinin yaygınlığına ilişkin ülke genelini temsil eden veri ile kadına yönelik şiddet konusundaki yaklaşımlara ilişkin bilgi elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veri, yaklaşık altı yıl önce yapılan araştırma sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, kadına yönelik şiddetin ülke genelinde halen yaygın olduğu ve iki araştırma sonuçlarının büyük oranda birbiriyle örtüştüğü sonucu ortaya çıkmıştır.

 

6284 Sayılı Kanun ve 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Alınacak Tedbirler

Şimdi ele alacağımız  08.03.2012 kabul tarihli ve 20.03.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan  6284 sayılı kanunun amacı  şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 1993 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi, kadına yönelik şiddet; “İster kamusal, isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara cinsel, fiziksel, psikolojik, acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem, uygulama ya da bu tür eylemlere tehdit etme, zorlama veya  keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma olarak tanımlamıştır. 6284 sayılı kanun kadınlar, çocuklar  ve aile bireylerine uygulanan aile içi şiddeti engellemeye yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler sağlar.

 

Mülki Amirin Alabileceği Tedbirler

 • Kendisine ve çocuklarına yaşadığı yer veya yaşayabileceği bir yerde uygun bir barınma yeri sağlanması
 • Diğer kanunlar kapsamında yapılan yardımlar saklı kalmak üzere geçici maddi yardımlar yapılması
 • Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımından rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Hayati tehlikesinin bulunması halinde ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması
 • Gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere 4 ay, kişinin çalışması halinde ise 2 aylık bir süre ile sınırlı olmak kaydıyla, 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve vergilendirmek kaydıyla bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanının sağlanması

 

Hakim Tarafından Verilebilen Tedbirler

Koruyucu Tedbirler:
 • İş yerinin değiştirilmesi
 • Kişinin evli olması haline müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
 • 11.2001 tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki şartların varlığı halinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması
 • Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27.12.2007 tarihli 5726 sayılı tanık koruma kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi

Mahkeme, koruyucu tedbir kararına hükmedilmesi için şiddetin gerçekleştiğinin ispatını aramaz.

 

Önleyici Tedbirler:

 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa; kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması
 • Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi
 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etmese bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silah kurumuna teslim etmesi
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisindeyken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması bağımlılığın olması halinde hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması

 

Tedbir Nafakası

Şiddete başvuran ve ailenin hayatına ekonomik katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı kanuna (TMK) göre nafakaya karar verilmemiş olması şartıyla hakim, bu tedbirler doğrultusunda şiddete uğrayan bireyin hayat koşullarını baz alarak  talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedilebilir.

 

Tedbir Nafakasının Süresi

Tedbir nafakası kararı ilk defa en çok 6 ay süre için uygulanabilir. Lakin şiddetin veya şiddetin gerçekleştirilme olasılığının devam edeceğinin tespit edilmesi durumunda, resen, koruma altındaki kişinin ya da bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerinin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir. (AKKKŞÖDK M.8/II)

 

6284 Sayılı Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

              “TEDBİR NAFAKASI TALEPLİDİR”

 

DAVACI: Davacı İsim – Soyisim (T.C.: ) – Adres

DAVACI VEKİLİ: Davacı Vekili İsim – Soyisim – (Adres)

DAVALI: Davalı İsim – Soyisim (T.C.: ) – Adres

KONU: 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi hakkında kanun gereğince, gerekli koruma tedbirlerinin alınması ve beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

A  Ç  I  K  L  A  M  A  L  A  R

6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun amacı şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı mağdur takibi mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu amaç doğrultusunda düzenlenen Kanun kapsamında müvekkilimin fiziksel şiddete uğrama tehlikesinin bulunması ve iletişim araçları vasıtasıyla ısrarlı takip mağduru olması nedeniyle işbu koruma tedbirlerinin alınması talebimizin sunulması gereği hasıl olmuştur.

(Şiddete maruz kaldığınız kişi ile aranızdaki kişisel ilişkiyi ve ne kadar sürelerle ve hangi aralıklarla şiddete maruz kaldığınızı, yaşanılan şiddet türünü ve olaylarını, neden yargı yoluna başvurduğunuzu, talep ettiklerinizi, şiddete uygulayan kişinin silahı veya bağımlı olduğu bir maddenin bulunup bulunmadığını, eğer varsa çocuklarınızın şiddete uğrayıp uğramadığını detaylı olarak belirtiniz.)

 

HUKUKİ NEDENLER:

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER:

Tanıklar, Savcılık Dosyası, sair deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle gerek müvekkilimin gerekse müvekkilim ile birlikte yaşayan kimselerin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanması teminen 6284 sayılı kanun uyarınca şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmadığı nazara alınarak davalı nezdinde,

Tedbir talebimizin kabulüyle müvekkillerin ikamet ettiği adrese gizlilik kararı verilmesine ve ilgili kurumlara bildirilerek müzekkere yazılmasına,

Davalının bulunduğum konut, işyerinden uzaklaştırılmasına

İletişim araçları ile şahsımı, ailemi ve tanıdıklarımı rahatsız etmesinin önüne geçilmesine,

Davalı tarafın ekonomik olarak evin geçimini sağlayan kişi olması sebebiyle alınan tedbir kararı süresince tedbir nakafası istemine,

Her türlü yargılama gider vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine ve 6284 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm tedbirlerin mahkemeniz tarafından verilerek, gecikmesizin 6 AY SÜREYLE TEDBİR KARARI VERİLMESİNE vekaleten arzu ve talep ederiz.                                                               

                                                  

                                                                                           Tedbir İsteyen Şiddet Mağduru Vekili

                                                                                                                      Av. Yusuf Çolak

 

Bu makalede emeği geçen Hukuk Fakültesi öğrencileri Habibe Nur AKTAR ve Berna ÇAMLI’ya teşekkür ederiz.

İlgili Makaleler:

Aile Hukuku

Sorumsuz ve İlgisiz Davranma Sebebiyle Boşanma

Nafaka Çeşitleri Nelerdir ve Hangi Şartlarda Nafaka Alınır?

Nafaka Artırım Davası

Ziynet Eşyası Kime Aittir? 2023

Boşanmada Af Sayılan Davranışlar Nelerdir?

İcra Yoluyla Çocuk Teslimine Son Veren Uygulama

Boşanmadan Sonra Çocuğun Annenin Soyadını Alması

Evlat Edinme Şartları

Nafaka Çeşitleri | Tedbir – İştirak – Yoksulluk Nafakası

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Tag :

Sosyal Medyada Paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler